ទំនាក់ទំនង​មក​ពួក​យើង

សូមទំនាក់ទំនងមកយើងអំពើ សេវាកម្ម និងផលិតផលរបស់យើង។ពួកយើងនឹងទំនាក់ទំនងទៅលោកអ្នកវិញយ៉ាងលឿនបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។

yakumo F&B Co., Ltd.
#20,St.1,Phum Prek S/K Chbar Ampov 1,Khan Meanchey
Phnom Penh
Cambodia
+85512666462
info@yakumoonline.com
Google Maps